Personal Data Applying For Tournament

 

เอกสารสำคัญสำหรับการใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยใช้บันทึกรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งทางทีมงานได้กำหนดนโยบายสำหรับการดำเนินการด้านข้อมูลส่วนบุคคล (Standard Operating Procedure) ทั้งข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลเอกสารที่จับต้องได้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) รวมถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบโดยตรง การจำกัดสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครเข้าแข่งขันแต่ละทีมใน Tournament

โดยทางทีมงานมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกุม ตรงตามมาตรฐานสากล และปฏิบัติตามแนวทางให้ถูกต้อง เพื่อปกป้องข้อมูลของบุคคลไม่ให้ถูกถ่ายโอน รั่วไหล หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยกำหนดแนวทางด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Security) เช่น Access Control, Security Assessment, Security Policy ระบบแจ้งเตือนเพื่อปกป้องข้อมูลจากการโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดี (Breach Notification Protocol) รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการเก็บข้อมูล และการทำลายเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA ส่งผลให้ความเสี่ยงกรณีข้อมูลถูกละเมิดก็จะน้อยลง ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นต่อการเข้าร่วมการแข่งขันให้กับผู้สมัครได้ ดังนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้ายินยอมและอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ในผลงาน ใช้สิทธิ์ในการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ทำซ้ำ ดัดแปลง แจกจ่าย แสดง หรือสื่อสารกับสาธารณชนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงข้อมูลดิจิทัลทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างถาวรโดยไม่จำกัดระยะเวลา และมอบสิทธิ์แก่ทางทีมงานผู้จัดของทางทีมงานTRUE  ใช้เนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อเผยแพร่รูปภาพ และวิดีโอเพื่อใช้โปรโมตในสื่อต่างๆของทางTRUE  ให้ปรากฏอยู่ โดยไม่กำหนดระยะเวลาโดยไม่หวังผล

 

**** มีผลบังคับใช้ทันทีหลังสมัครเข้าร่วม Tournament